Generation

text to sql syntaxThu, 27 Apr 2023

Funcio o procediment anomenat Premis_Proven_RHY que generi numero de 1 al 50. Premis_Proven_RHY rebra el numero premiat del sorteigi retorna el premi aconseguit. numero premiat si va del 1 al 20 50 euros, si va de 20 al 30 dinar a la cantina , si va de 30 a 50 un bono bus

DROP PROCEDURE IF EXISTS Premis_Proven_RHY; DELIMITER // CREATE PROCEDURE Premis_Proven_RHY(OUT numero_premiat INT) BEGIN SET numero_premiat = FLOOR(1 + RAND() * 50); END // DELIMITER ; CALL Premis_Proven_RHY(@premi); SELECT @premi;

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant