Generation

generate functionWed, 07 Jun 2023

Dissenyeu la funci´o disclose tal que, donada una matriu gr`afica m1, una matriu de mines m2 i unes coordenades X i Y, retorni la matriu gr`afica modificada en funci´o de: 1. Si la casella no ´es un ’?’ no realitzem cap canvi a la matriu gr`afica. 2. Si la casella ´es un ’?’, comptarem quantes mines cont´e. Si no cont´e cap mina, comptarem quantes mines t´e al voltant aquesta casella. Si en t´e zero, la marcarem com a un ’.” i cridarem la funci´o del seg¨uent apartat per desvetllar totes les mines que aquesta casella x i y tingui al seu voltant. Si en t´e m´es de zero, tan sols assignarem la quantitat de mines a la casella de la matriu gr`afica.

def disclose(m1, m2, x, y): if m1[x][y] != '?': return m1 if m2[x][y] == '*': m1[x][y] = '*' return m1 m1[x][y] = str(count_mines(m2, x, y)) if m1[x][y] == '0': m1 = disclose_neighbors(m1, m2, x, y) return m1

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant