Generation

generate functionMon, 15 May 2023

Realitza un programa en bash que determine i indique si un nombre és parell o imparell. El nombre el pots passar tant per referència com preguntar-lo durant l'execució.

h #!/bin/bash # Autor: OSCAR OLEA TORRES # Script: odd_even # Lectura de número echo -n "Enter a number: " read num # Comprobar número if [ `expr $num % 2` -eq 0 ]; then echo "The number is even." else echo "The number is odd." fi

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant