Generation

linuxWed, 29 Mar 2023

Fes un script que rebi un nom de fitxer i mostri la primera lletra de cada paraula continguda al fitxer. Pista: Utilitza un for sobre el contingut del fitxer per obtenir cada paraula per separat.

for i in `cat $1`; do echo $i | head -c 1 done

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant