Generation

generate functionFri, 02 Jun 2023

crea un árbol y eliminar un nodo de un árbol

struct Node { int value; struct Node *left; struct Node *right; } Node *delete_node(Node *root, int value) { // Empezar aquí! return root; }

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant