Generation

generate functionWed, 12 Jul 2023

Boleta de venta de un menú de restaurante

def menu(): print("1. Pizza") print("2. Hamburguesa") print("3. Ensalada") print("4. Pasta") print("5. Salir") print() def boleta(m, p, i): print(f"El menú elegido fue: {m}") print(f"El precio del menú es: {p}") print(f"El IGV del menú es: {i}%") print() def main(): menu() opc = int(input("Seleccione su menú: ")) print() if opc == 1: boleta(1, 10, 18) elif opc == 2: boleta(2, 12, 18) elif opc == 3: boleta(3, 8, 18) elif opc == 4: boleta(4, 15, 18) elif opc == 5:

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant