Generation

generate functionFri, 28 Apr 2023

Fes un programa en C++ que demani una cadena de text per teclat i la guardi en un fitxer anomenat ‘dades.txt’

<?php $f = fopen('dades.txt','w'); $cadena = readline("Introduce una cadena de texto: "); fwrite($f,$cadena); fclose($f); ?>

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant