Generation

generate functionSun, 16 Apr 2023

crea una funcion que ejecute un menu con 5 opciones

int main(){ // C++ int opcion = 0; int a = 0, b = 0; int suma = 0, resta = 0, multiplicacion = 0, division = 0; do{ printf("Menu \n"); printf("1.- Introduce dos numeros \n"); printf("2.- Suma \n"); printf("3.- Resta \n"); printf("4.- Multiplicacion \n"); printf("5.- Division \n"); scanf("%i", &opcion); switch(opcion){ case 1: printf("Introduce el numero A: "); scanf("%i", &a); printf("Introduce el numero B: "); scanf("%i", &b); break; case 2: suma = a + b; printf("La suma es %i \n", suma); break; case 3: resta = a - b;

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant