Generation

generate functionThu, 04 May 2023

Dissenya una funci ́o anomenada diagonal que donada una matriu quadrada M x M retorni la diagonal en una llista. Escriu els doctest necessaris per validar el correcte funcionament. sin usar numpy ni add

def diagonal(matrix): # doctest """ >>> matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] >>> diagonal(matrix) [1, 5, 9] >>> matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[3,3,3]] >>> diagonal(matrix) [1, 5, 9, 3] """ diagonal = [] for i in range(len(matrix)): diagonal.append(matrix[i][i]) return diagonal

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant