Generation

generate functionSun, 18 Jun 2023

hacer un menu de opciones que diga si y no y que aparezcan en segunda pantalla

def menu(): a = input("Si o no") if a == "si" or a == "SI" or a == "s" or a == "S": return True else: return False menu()

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant