Generation

generate functionMon, 15 May 2023

Realitza un programa en bash que determine i indique si un nombre és parell o imparell. El nombre el pots passar tant per referència com preguntar-lo durant l'execució.

<?php function isPair($num) { if ($num % 2 == 0) { return $num . " is pair"; } return $num . " is not pair"; } $num = readline("Enter a number: "); echo isPair($num); ?>

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant