Generation

generate functionWed, 05 Apr 2023

file = open('/content/oceny.txt') numer = 0 # numer podlisty x = [] for line in file: x.append(line.replace(',',' ').strip().split()) print("oceny przed policzeniem średniej to: ", x) while numer < len(x): ilosc = 0 # ilość liczb w jednej podliście suma = 0 # suma liczb w jednej liście for a in x[numer]: suma = suma + int(a) #print(a) # opcjonalny print który wyświetla oceny z konkretnej listy ilosc = ilosc + 1 srednia = suma/ilosc print("średnia z przedmiotu", numer + 1, "wynosi: ", srednia, ".") numer = numer + 1 # bez tej wartości program wypisuje średnie w nieskończoność

function that: def sum_digits(a): suma = 0 while a != 0: suma = suma + a % 10 a = a // 10 print(suma) x = int(input('podaj liczbę, której suma cyfr chcesz obliczyć: ')) sum_digits(x)

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant