Generation

generate functionSat, 25 Mar 2023

Conversor de decimal a binario

int decBin() { int num; int bin[32]; int cont = 0; int i = 0; printf("\nIngrese un numero decimal:"); scanf("%d", &num); while (num > 0) { bin[i] = num % 2; num = (int)num / 2; i++; } printf("\nEl numero decimal convertido a binario es: "); for (i = i - 1; i >= 0; i--) { printf("%d", bin[i]); cont++; } return cont; }

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant