Generation

generate functionSun, 02 Apr 2023

Të shkruhet një program që lexon nga përdoruesi tre numra me presje dhe afishon si rezultat mesataren aritmetike të dy më të mëdhenjve prej numrave

import java.util.*; public class Main { public static void main(String[] args){ Scanner sc = new Scanner(System.in); int a = sc.nextInt(); int b = sc.nextInt(); int c = sc.nextInt(); int max1 = Math.max(a,b); int max2 = Math.max(max1,c); System.out.println(max1+max2/2); } }

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant