Generation

generate functionTue, 28 Mar 2023

Crear un bucle (for) que faci aparèixer al html els primers 100 nombres acabats en 0 en ordre descendent (de menor a major). Crear un bucle (while) que faci aparèixer al html els nombres parelles a partir del 100 en ordre descendent (de menor a major). Deixaran d'aparèixer quan cliquem en un botó que serà sempre visible a la pàgina.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Title of the document</title> </head> <body> <!-- 1) Escriu a l'HTML els tres primers números senars a partir del 1 --> <h2>Exercici 1</h2> <p> <script type="text/javascript"> // 2) Escriu a l'HTML el resultat de les operacions del punt 1) var num1 = 1; var num2 = 3; var num3 = 5; var resultat1 = num1 + num2 + num3; document.write("<p>" + resultat1 + "</p>"); var resultat2 = resultat1 * 5; document.write("<p>" + resultat2 + "</p>"); var resultat3 = (resultat1 - num3) + (resultat2 * 3); document.write("

Javascript
Generate More

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant