generate functionThu, 30 Mar 2023

public int searchCard(Suit suit, CardRank cardRank) Retorna la posició de la carta que contingui el suit i el cardRank dins d’una llista ordenada del joc de cartes

function searchCard(suit,cardRank){ for(i=0;i<=52;i++){ if(suit=array[i].suit && cardRank=array[i].rank){ return i } } }

Javascript
Generate More

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant