Generation

generate functionWed, 29 Mar 2023

Introducció a l'herència (2) Crea la classe Vehicle que té: - Atributs: o velocitat: int o color: String o autonomia: int o fabricant: String - Mètodes: constructor, getters, setters i toString() Crea la classe Helicopter que hereta de Vehicle i, a més a més, té: - Atributs o varietat: String o potenciaMotor: int - Mètodes: constructor, toString(), despegar() i aterrar() Crea la classe Veler que hereta de Vehicle i, a més a més, té: - Atributs: o manga: int o eslora: int o veles: int - Mètodes: constructor, toString(), zarpar() i amarrar() Crea la classe Cotxe que hereta de Vehicle i, a més a més, té: - Atributs: o portes: int o passatgers: int - Mètodes: constructor, toString(), arrancar() i aparcar() Crea la classe CotxeElectric que hereta de Cotxe i, a més a més, té: - Atributs: cap - Mètodes: constructor, toString(), endollar(), desendollar() Crear el diagrama UML i implementa la jerarquia de classes segons les indicacions donades. Prova-la des del programa principal main()

public class Vehicle { // Atributs private int velocitat; private String color; private int autonomia; private String fabricant; // Constructor public Vehicle() { } public Vehicle(int velocitat, String color, int autonomia, String fabricant) { this.velocitat = velocitat; this.color = color; this.autonomia = autonomia; this.fabricant = fabricant; } // Getters i Setters public int getVelocitat() { return velocitat; } public void setVelocitat(int velocitat) { this.velocitat = velocitat; } public String getColor() { return color; } public void setColor(String color) { this.color = color; } public int getAutonomia

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant